Αληθινό
Αποσκλήρυνσης Νο3

Συσκευασία 20k

Αλάτι χονδρόκοκκο, ειδικής επεξεργασίας και υψηλής καθαρότητας, ειδικό για συστήματα αποσκλήρυνσης νερού.